Jesteś w > Start > Informacje wewnętrzne > Podstawa prawna funkcjonowania > Uchwała powołująca ZDP w Jaworze
Uchwała powołująca ZDP w Jaworze PDF Drukuj

Uchwała Nr IV/22/98

 Rady Powiatu Jaworskiego

z dnia 29 grudnia 1998r.

w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze.

 

Na podstawie art.6 pkt 1, art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 ) i art.21 ust.1 ustawy z dnia

21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz.60, z 1988r. Nr 19,

poz. 132, z 1989r. Nr 35, poz.192, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1991r. Nr 75,

poz. 332, z 1993r. Nr 47, poz.212, z 1994r. Nr 127, poz. 627, z 1997r. Nr 6,

poz.31, Nr 80, poz.497, Nr 106, poz. 677, Nr 123, poz.780 z 1998r Nr 106,

poz. 668 ) oraz art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia  1991r. Prawo budżetowe

( Dz. U. z 1003r. Nr 72, poz. 344, Dz. U. z 1994r. Nr 76, poz.344, Nr 121, poz.591,

Nr 133, poz.685, z 1995r. Nr 78, poz.390, Nr 124, poz.601, Nr 132, poz.640,

z 1996r. Nr 89, poz.402, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.621, Nr 139, poz.647,

z 1997r. Nr 54, poz.348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.775

i 778, Nr 133, poz.883, Nr 137, poz.926, Nr 158, poz.1042 ) Rada Powiatu

uchwala , co następuje:

§ 1.

 

1. Tworzy się Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, zwany dalej "Zarządem".

2. Zarząd wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych.

§ 2.

 

1. Zarząd obejmuje swoją działalnością gminy wchodzące w skład Powiatu

    Jaworskiego.

2. Siedzibą Zarządu jest miasto Jawor.

§ 3.

 

    Zarząd jest powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki

    budżetowej na podstawie prawa budżetowego.

§ 4.

 

Do zadań Zarządu należy:

1) opracowanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg,

     oświetlenia dróg, utrzymania zieleni, kształtowania zagospodarowania

     pasa drogowego,

2) przygotowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony

     dróg pod kątem wprowadzenia ich do budżetu powiatu,

3) przygotowania warunków zamówienia publicznego dla zadań zleconych przez

     zarząd wraz z procedurami przetargowymi oraz realizacja przetargów,

4) pełnienie funkcji inwestora, przygotowanie realizacji zadań z zakresu

     budowy i modernizacji dróg,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami drogowymi

     i mostowymi, nadzór nad realizacją zadań, odbiór zrealizowanych zadań,

6) kontrolowanie stanu technicznego dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni

     i urządzeń drogowych, przeglądy mostów,

7) nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg, odbiór

     zrealizowanych zadań,

8) sporządzanie projektów organizacji ruchu, wprowadzenie oznakowania dróg,

9) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy tego wymaga

     stan techniczny,

10) wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających,

11) realizację decyzji organów zarządzających ruchem drogowym, instalowaniem

       urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sterowania ruchem oraz oznakowania

       poziomego i pionowego,

 12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa technicznego, we współpracy

        z Państwową Strażą Pożarną oraz instytucjami ochrony przeciwpowodziowej,

13) zarządzanie pasem drogowym w zakresie zarządu bieżącego, bez prawa

       nabycia lub zbycia nieruchomości,

14) prowadzenie ewidencji formalnej ( nazwy, numeracja ),

15) prowadzenie ewidencji technicznej ( metryki ),

16) prowadzenie ewidencji robót,

17) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,

18) prowadzenie pomiarów natężenia ruchu i obciążenia ruchem nawierzchni

       drogowych,

19) prowadzenie w porozumieniu z Policją ewidencji i badań z zakresu

       bezpieczeństwa ruchu drogowego,

20) wykonywanie działań na rzecz obronności kraju,

21) ochrona dróg i mostów w tym: wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego

       dla dróg i budowę zjazdów na te drogi, opiniowanie umieszczania urządzeń

       obcych na obiektach mostowych, naliczanie opłat i kar na zajęcie pasów

       drogowych.

§ 5.

 

Zarządem kieruje w granicach pełnomocnictwa określonego w § 8 Dyrektor

powołany przez Zarząd Powaitu Jaworskiego.

§ 6.

 

Zarząd Powiatu Jaworskiego powołuje na wniosek Dyrektora Zarządu jego

zastępcę.

§ 7.

 

Regulamin organizacyjny Zarządu obejmujący szczegółowy zakres działania

poszczególnych stanowisk pracy, podział czynności i zakres odpowiedzialności

ustala Dyrektor Zarządu. Regulamin dla swej skuteczności wymaga aprobaty

Zarządu Powiatu Jaworskiego.

§ 8.

 

1. Dyrektor Zarządu jest upoważniony do działania jednoosobowo w sprawach

    bieżącej działalności Zarządu, w tym do dokonywania czynności prawnych,

    które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do kwoty 100.000 PL

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w ust.1

    wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu.

§ 9.

 Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący

przychody i rozchody z tytułu całokształtu działalności Zarządu.

§ 10.

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku Zarząd przejmuje majątek będący w dotychczasowym

posiadaniu Zarządu Dróg w Jeleniej Górze - Obwód Drogowy nr III w Sadach Dolnych

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 12.

 

Zarząd rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 1999 roku.

§ 13.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Powiatowym w Jaworze oraz na tablicach ogłoszeń urzędów miast

i gmin wchodzących w skład Powiatu Jaworskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała nr IV 22 98 - str 1.pdf)Uchwala nr IV-22-98_1[Strona 1 Uchwały]
Pobierz plik (uchwała nr IV 22 98 - str 2.pdf)Uchwala nr IV-22-98_2[Strona 2 Uchwały]
Pobierz plik (uchwała nr IV 22 98 - str 3.pdf)Uchwala nr IV-22-98_3[Strona 3 Uchwały]
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2009-05-13 13:36:23
Odsłon: 1307
Dziennik zmian