Jesteś w > Start > Informacje wewnętrzne > Kontrole > Kontrola wewnętrzna 7/2006 18.12.2006r
Kontrola wewnętrzna 7/2006 18.12.2006r PDF Drukuj

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 7/2006

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44,

59-411 Paszowice

-------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)

oraz § 68 ust. 2 pkt 18 Statutu Powiatu Jaworskiego, kontrolę w Zarządzie

Dróg Powiatowych z/s w Zębowicach, przeprowadził Inspektor ds. Kontroli,

działający na podstawie upoważnienia Starosty Jaworskiego nr 35/2006,

z dnia 25.09.2006r.

 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 02.10.2006r. do dnia 05.10.2006r.

i od dnia 16.11.2006r. do 24.11.2006r.

 

Kontrolą zostały objęte następujące zagadnienia:

1. Realizacja planu budżetu w 2005 roku.

2. Kontrola wydatków.

3. Kontrola dochodów własnych i ich wydatków.

4. Realizacja zadań na podstawie ustawy " Prawo zamówień poblicznych "

 

 Ocena prawidłowości stosowania systemu ksęgowości.

Badana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady ( politykę )

rachunkowości, o których mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości.

Jednostka stosuje w sposób prawidłowy przyjęte zasady rachunkowości

zachowując ciągłość stosowanych zasad oraz poprawność otwarcia ksiąg

rachunkowych.

Organizacja ewidencji księgowej zapewnia kompletność i przejrzystość

dokumentowania operacji gospodarczych oraz ich poprawne zakwalifikowanie

do ujęcia w księgach rachunkowych.

Dowody księgowe odpowiadają wymogom ustawy o rachunkowości

( przeprowadzono ich formalną i metoryczną kontrolę ), są poprawnie

kwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych. Technika dokumentowania

zapisów księgowych pozwala na wskazanie okresu, którego dowody dotyczą

i identyfikację osoby stwierdzającej ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach

i dekretację operacji.

Księgi są prowadzone w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, zachodzi

zgodność między zapisami kont, danymi dziennika oraz zestawienia obrotów

i sald. Jednostka zapewniła spełnienie warunków jakim powinny odpowiadać

księgi rachunkowe, w tym prowadzone są za pomocą komputera.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustaleniami Zakładowego Planu

Kont, które zawierają wszystkie konta przewidziane palnem.

Zapisy operacji gospodarczych dokonywane są na właściwych kontach

z zachowaniem ich korespondencji ( art. 15 ust 1 ustawy o rachunkowości )

i w kolejności chronologicznej ( art. 15 ust. 2 ustawy).

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie dowodów

źródłowych, zawierają pełną adnotację stwierdzającą zakwalifikowanie do

ujęcia w tych księgach poprzez wskazanie daty księgowania oraz sposobu ujęcia

w księgach poprzez wskazanie symboli kont księgi głównej, na których operacja

gospodarcza wykazana w dowodach ma być ujęta, a także klasyfikacji

budżetowej tej operacji wraz z podpisem osby odpowiedzialnej za to wskazanie

( art. 21 ust. 1, pkt 6 ustawy ).

 

Realizacja zadań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontroli poddano procedury przetargowe na zakup materiałów i usług j.n.

1. Zakup kruszywa skalnego do remontu cząstkowego dróg w 2005r.

2. Wykonanie usług sprzętowych i transportowych do bieżącego

utrzymania dróg powiatowych w okresie od 16.04.2005r.

do 15.10.2005r.

3. Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych w 2005r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej przygotowania studium

wykonalości raportu oddziaływania na środowisko i wniosku o dotację z

UE dla zadania inwestycyjnego pt." Przebudowa drogi powaitowej Nr 2786D

o długości 4145m., stanowiącej ul. Starojaworską od drogi

krajowej Nr 3 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2843D, wraz z mostem

na rzece Nysa Szalona w ciągu drogi powiatowej Nr 2843D ( ul. bez nazwy )

w km 0+130".

 

Kontrola wykazała że procedury przetargowe na ww. zadania

przeprowadzone były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznaia 2004r.

prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół zawiera 13 stron i 4 załączniki

Jawor, dn. 18.12.2006r.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2009-05-25 10:52:31
Odsłon: 939
Dziennik zmian